Provozní řád odlovu ryb a chování u vody

Článek I.

Působnost řádu závodů

 1. Tento provozní řád tvoří všeobecné obchodní podmínky k zajištění odlovu ryb na rybníku Seník.
 2. Každý (lovící, návštěvník) je povinen se řídit tímto „Provozním řádem", dodržovat ho včetně dalších právních norem a pokynů správce nebo stráže.
 3. Pan Bělka, jako nájemce (dále jen „správce") si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu, přijetí dalších opatření. Za závazné se též považují pokyny správce.
 4. Lovící odlovují ryby na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na zdraví nebude lovícím hrazena a správce za ni nenese žádnou odpovědnost. Obdobné platí i u návštěvníků, kteří se koupají na vlastní nebezpečí.
 5. Každý je povinen při své činnosti zejména respektovat obecný zájem na zachování rekreačního rázu rybníka.

Článek II.

Pravidla odlovu

 1. Lovící je povinen před započetím lovu vždy informovat správce nebo jinou oprávněnou osobu správcem, která zaeviduje jeho přítomnost a vydá mu pověření k odlovu.
 2. Počet lovících je omezen a určuje je pověřený správce.
 3. Loví se 24 hodin (NON-STOP) ze strany od strany hospůdky, z druhé strany rybníka je povolen rybolov pouze od 8 hod do 20 hod.
 4. Lovící je povinen zachovávat pořádek a chovat se šetrně k rybám a ohleduplně k vodnímu dílu, chránit krajinu a přírodu, chovat se způsobem, který neobtěžuji jakýmkoliv způsobem ostatní rybáře nebo veřejnost nebo na toto jednání upozornit správce.
 5. Lovící musí být vybaven podběrákem o rozpětí min. 80 cm, velkou podložkou min. o délce 90 cm se zvýšeným okrajem, peánem. Focení s rybou musí probíhat výlučně nad touto podložkou nebo ve vodě.
 6. Loví se na 2 pruty o jednoduchých návazcích, háčky s hrotem, platí zákaz používání odhozových šňůr (dovoleny pouze návazce).
 7. Zakazuje se zakrmovat pšenicí, řepkou, kukuřicí, hrachem a jinými luštěninami.
 8. Loví se metodou chyť a pusť, výjimka platí u karase, který se nesmí vracet zpět.
 9. Loví se na položenou, plavanou, platí celoroční hájení dravců.
 10. Je dovoleno používání lodě/člunu pouze ke zdolání ryby v případě vázky.
 11. Lovící je povinen umožnit kontrolu pověření k odlovu, rybářského náčiní nebo vozidla.
 12. Správce si vyhrazuje právo zakázat lov ryb na rybníku v obecném zájmu (např. pro účely pořádání rybářských závodů, dětských táborů, léčení ryb apod.).
 13. Lovící je povinen po skončení lovu uklidit po sobě místo (odvoz odpadu si zajišťuje na vlastní náklady).
 14. Pokud je zjištěno porušení, je správce oprávněn lovícího bez náhrady vyhostit a jeho nárok na odlov zaniká bez náhrady.
 15. Zákaz vjezdu osobními automobily k rybníku bez předchozí dohody se správcem.
 16. Zákaz přivlastňování a sakování ryb.
Michal Bělka, nájemce a správce senických rybníků

Kontakt

Rybářský klub České republiky, z.s. Humburky 59, Nový Bydžov 504 01 731 004 114
mapa